نویسنده = فاطمه ثقفی
تعداد مقالات: 4

1 راهبرد های ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها
فاطمه ثقفی*؛ معصومه پورعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

2 استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاهیان
فاطمه ثقفی*؛ فرشاد بهزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.64 K)

3 ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
فاطمه ثقفی*؛ بهاره اسماعیلی گل افشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1015.85 K)

4 استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه و محیط‌زیست
فاطمه ثقفی*؛ مجتبی تقی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)