ارائه الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه دانشگاه تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.05 MB)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه یزد
چکیده
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهعنوان یک سازمان در توسعه ملی نقش مهمی دارند.همچنین، مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در چند دهه اخیر با توجه به رشد تعداد دانشجویان، اساتید و همگانی شدن آن و بالا رفتن انتظارات دانشگاه در قبال جامعه موردتوجه برنامهریزان آموزشی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه دانشگاه تهران است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر بهلحاظ هدف بنیادی و ازنظر گردآوری دادهها اکتشافی است. در این پژوهش از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه اشباع نظری است که در نمونه 15 اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل دادهها از رویکرد داده بنیاد با کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. در جهت تحلیل داده ها درمجموع 7 مؤلفه و 34 کد شناسایی گردید. نتایج رویکرد داده بنیاد نشان داد که عوامل راهبردی )عوامل سازمانی(، عوامل علی )تشخیص فرصت و اقدامات به سمت مسئولیتپذیری اجتماعی(، عوامل مداخلهگر )گرایش کارآفرینانه(و عوامل زمینه ای )مؤلفه های رفتاری مدیریتی و فرهنگی( را نشان میدهد. درنهایت پیامد - پژوهش نشان داد که توجه به مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی منجر به کسب مزیت رقابتی دانشگاه، کشف منابع جدید، توسعه پایدار و ارزشهای اخلاقی در بلندمدت میشود.
کلیدواژه ها