اهداف جشنواره: 

- ارایه الگویی برای ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فرهنگ و خدمات اداری؛ 

- تبیین مولفه‌های مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به جامعه و محیط زیست از جنبه‌‌ علمی؛

- معرفی و تجلیل از دانشگاهیان نقش‌آفرین در حوزه‌‌ مسئولیت‌های اجتماعی؛

- تقویت انگیزه‌ دانشگاهیان برای ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛

- کمک به تحقق برنامه‌ سوم توسعه‌ دانشگاه.