مقاله‌های علمی-پژوهشی، ترویجی و دانشجویی در دو قالب فایل pdf و Word به دبیرخانه ارسال شود. حجم مقاله‌ها نباید از 15 صفحهA4  (با اندازه فونت نازنین 12) بیشتر باشد.