شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (974.58 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2استاد گروه مدیریت دولتی و امور عمومی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
3دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است و به‌صورت پیمایشی صورت گرفته است. جامعه‏ی آماری این پژوهش، پردیس فارابی دانشگاه تهران است. برای انجام این پژوهش، عوامل مؤثر در ارزیابی مسئولیت اجتماعی با استفاده از پرسشنامه خبره محور در میان 15 نفر از خبرگان توزیع شد و نظرات آن‌ها جمع‌آوری شد و درنهایت این عوامل به‌دست‌آمد، سپس روابط میان شاخص‌ها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید و وزن هرکدام از آن‌ها تعیین گردید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مؤلفه‌های حفظ و ارتقای فضای سبز در محوطه‏ی دانشگاه و خارج از آن، ارائه‏ی خدمات آموزشی باکیفیت و همکاری با مدارس به ترتیب رتبه‏ی اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با تقویت شاخص‌های اثرگذار در حوزه‏ی مسئولیت اجتماعی دانشگاه میشود بستر مناسبی برای بهبود فعالیت پردیس فارابی دانشگاه تهران فراهم آورد.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

فنون تصمیم‌گیری چند معیاره، مسئولیت اجتماعی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دیمتل