راهبرد های ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.01 MB)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1گروه مدیریت صنعتی
2دانشگاه تهران، تهران
چکیده
طی دهه اخیر، مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی به گفتمان غالب و حاکم بر حوزه مدیریت سازمان ها تبدیل شده است و سازمان های بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر جامعه و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خود می بینند. در این ســازمان ها مسئولیت اجتماعی با هدف هدایت آن ها در راستای کمک به سلامت و رفاه جامعه به طرق اخلاقی و شــفاف موردتوجه قرار گرفته است. در سال های اخیر برخی دانشگاه ها نیز به مسئولیت اجتماعی به عنوان رویکردی برای توســعه پایــدار روی آورده‏اند و آن را در بیانیه مأموریت خود گنجانده اند. اعتقاد بر این است که دانشگاه ها می توانند با همکاری سازمان های داخلی و بین المللی و از طریق توسعه سرمایه های انسانی به تأثیر ســازنده خود بر جامعه بیفزایند و در غیر این صورت، آینده ای نخواهند داشت. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها و ارائه راهبرد هایی جهت ارتقای آن ها انجام شده است. روش پژوهش حاضر اسنادی و به‌صورت توصیفی-تحلیلی است. داده ها در این پژوهش به‌صورت کتابخانه ای با مطالعه منابع موجود در این زمینه شامل، مقالات مرتبط با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی گردآوری شده اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه دارای پـنج بعـد شـامل مسـئولیت بشردوستانه در قبـال جامعه، مسئولیت اقتصادی در جامعه، مسئولیت عمـومی اخلاق‌گرایی، مسئولیت قانون گرایی در جامعه و مسئولیت فناوری در قبال جامعه و همچنین دارای 15 مؤلفه است که از دید صاحب نظران، بعد اجتماعی اهمیت بیشتری در میان مؤلفه های مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد، لذا با توجه به این‌که دانشگاه ها ازجمله تأثیرگذارترین سازمان های اجتماعی اند که در توسعه و گسـترش هنجارهـای اجتمـاعی سهم بسزایی دارند و هنجارهای پذیرفته‌شده در جامعـه زمـانی درک خواهنـد شـد کـه از جانـب نهـادی دانش محور موردتوجه قرار گیرد، مسئولان باید به این امر توجه بیشتری مبذول دارند.
کلیدواژه ها