جستاری در راهبردهای فقه در رخداد دانشگاه مسئولیت‌پذیر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (573.97 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران، تهران
چکیده
دانشگاه را آغازگر اصلاحات مؤثر در جامعه و دانشجو را مؤذن آن دانسته‌اند و حق نیز چنین است. اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین الهی، بر پایه‌ی باور به مسئولیت‌پذیری انسان تشریع شده است و شاید بتوان گفت مسئولیت‌پذیری یکی از شاخصه‌هایی است که دین اسلام با آن شناخته و تعریف می‌شود. دانش فقه که برنامه رفتاری و بعد عملی اسلام برای انسان به شمار می‌آید، در موارد گوناگون به‌تناسب به سخن پیرامون مسئولیت‌های فرد در قبال جامعه و مسئولیت‌های جامعه در قبال فرد می‌پردازد. حال طرح این پرسش مناسبت دارد که راهبردها و راهکارهای دانش فقه برای تحقق دانشگاه مسئولیت‌پذیر که آغازگر یک جامعه مسئولیت‌پذیر باشد، کدام اند؟ به دیگر سخن دانش فقه برای رشد مسئولیت‌پذیری در جامعه چه نقشی را ایفا می‌کند؟ این پژوهش کوتاه در پی آن است تا با یافتن پاسخ مناسب به این پرسش نشان دهد که فقه علاوه بر ثمره علمی، در جایگاه عملی نیز بر رویکرد اعضای جامعه دانشگاهی که بیشتر مسلمان‌اند، اثر مثبت خواهد داشت.
کلیدواژه ها