استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاهیان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (824.64 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1گروه مدیریت صنعتی
2دانشگاه تهران، تهران
چکیده
در سال‌های گذشته توجه روزافزونی به مسئولیت‌های اجتماعی در میان دانشگاهیان وجود داشته است و از سازمان‌ها اکنون انتظار می‌رود نه‌تنها در برابر ذینفعان خود بلکه در برابر کل جامعه مسئولیت‌پذیر باشند. دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تولید و اشتراک دانش نقش بسیار مهمی در حل مشکلات جهان برای اطمینان از فردایی پایدار دارند. درنتیجه این سؤال مطرح می-شود که آیا دانشگاه های برجسته مسئولیت‌های اجتماعی را در نظر می گیرند و اگر چنین است، ابعاد و مؤلفه‌های اصلی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاهیان چه چیزی است. مطالعه حاضر به‌منظور یافتن مهم‌ترین ابعاد و استانداردهای مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاهیان با مروری بر پژوهش‏ها و مستندات معتبر در این حوزه انجام‌گرفته است و درنهایت مهم ترین مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها در هفت بعد زیست‌محیطی، اخلاقی، قانونی، بشردوستانه، آموزشی، مشارکت جوامع و اقتصادی به همراه برخی از شاخص‌ها معرفی شده است.
کلیدواژه ها