مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (750.34 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
این مقاله درصدد بررسی این پرسش است که تحولات جدیدی که عرصه آموزش عالی اروپا و دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشورهای اروپایی با آن موجه است چگونه بر تحول نقش این نهادها به‌ویژه از جهت هم سازی با نیازهای جامعه و پاسخگویی به مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها تأثیر گذاشته است و منتج به چه استانداردهایی در این زمینه شده است؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مدل اروپایی تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه با استفاده از یک رهیافت پایین به بالا نمونه‌های رویه‌های خوب در دانشگاه‌های سراسر اروپا را جمع‌آوری کرده است و سپس بر اساس آن مجموعه کاملاً جدیدی از استانداردهای شاخص به‌عنوان یک چارچوب مرجع برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چهار عرصه‏ی پژوهش، آموزش، کمک به یادگیری و مشارکت اجتماعی در سراسر منطقه آموزش عالی اروپایی بنا نهاده است. هدف عمده این چهارچوب اروپایی کمک به شبکه‌سازی بین دانشگاه‌های اروپایی از منظر مسئولیت اجتماعی برای تقویت عمل اجتماعی آن‌ها و مبادله تجربیات سیاستی و عملی در عرصه‌های همچون حکمرانی سازمانی، رویه‌های پرسنلی، حفظ محیط‌زیست، رویه‌های اقدام منصفانه، موضوعات مشتری مداری، مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک است.
کلیدواژه ها