تحلیلی بر شاخص‌های سنجش مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر ارزیابی بازیگران و ذینفعان کلیدی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (950.88 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
با گسترش لزوم نقش‌آفرینی مؤثرتر دانشگاه‌ها و مراکز علمی نوین در حل مسائل اجتماعی و رفع نیازهای جامعه، این پژوهش ضمن شناسایی و تحلیل بازیگران و ذی‌نفعان مختلف در حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی، به شناسایی و سنجش شاخص‌های ارزیابی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعان پرداخته است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با برخی از مدیران مجرب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که تجربه عینی و عملی در خصوص مسئولیت اجتماعی دانشگاهی داشته‌اند صورت پذیرفته است و جامعه آماری، 9 نفر از مدیران در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بوده است که به روش نمونه‌گیری هدفمند و بهره‌گیری از روش گلوله برفی انتخاب‌شده‌اند. یافته‌های پژوهش در دو حوزه ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی و شاخص‌های سنجش آن در هفت گروه بازیگران و ذی‌نفعان استخراج‌شده‌اند که از مهم‌ترین ابعاد آن مشارکت، ارتباطات از نظر دانشجویان و توسعه و آموزش از دید کارکنان است.
کلیدواژه ها