ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1015.85 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1گروه مدیریت صنعتی
2دانشگاه تهران، تهران
چکیده
مسئولیت‌پذیری اجتماعی چهارچوبی اخلاقی برای هر فرد یا سازمان است تا با حساسیت در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط‌زیستی رفتار نماید. تلاش برای انجام مسئولیت اجتماعی به افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها کمک می‌نماید تا نقش و تأثیر مثبتی در توسعه پایدار یک جامعه داشته باشند. دانشگاهیان یکی از نهادهای اجتماعی هستند که مسئولیت اجتماعی آن‌ها به توسعه جامعه کمک می‌کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاهیان است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوه‌ گردآوری داده‌ها از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید دانشگاه و خبرگان در حوزه مسائل اجتماعی هستند که مدرک دکتری دارند و حداقل 7 سال سابقه تدریس در دانشگاه را دارند و از بین آن‌ها 10 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش AHP فازی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد شاخص‌های تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان را می‌توان در پنج گروه دسته‌بندی نمود که طبق نتایج، مسئولیت‌های اخلاقی و اخلاق‌مداری با وزن 2321/0 در رتبه اول، مسئولیت‏های زیست‌محیطی با وزن 2037/0 در رتبه دوم، مسئولیت آموزشی و پژوهشی با وزن 1991/0 در رتبه سوم، مسئولیت نوع‌دوستانه و بشردوستانه دانشگاهیان با وزن 1832/0 در رتبه چهارم و مسئولیت‌های قانونی دانشگاه با وزن 1819/0 در رتبه پنجم قرار گرفتند.
کلیدواژه ها